Låneavtal - Här kan du läsa om vad avtalet innebär
Avtal avseende lån av dator
Definition av utlånare och låntagare
Utlånare: Universitetsholmen gymnasium nedan kallad skolan.
Låntagare: Elev studerande på Universitetsholmens gymnasium i Malmö stad, nedan kallad eleven.

Utrustning: Teknisk utrustning tillhandahållen eleven, t.ex. surfplatta, bärbar dator, nedan kallat datorn.

Syfte med lån av datorn
Skolans avsikt med utlåning av datorn är att eleven skall få tillgång till ett digitalt verktyg för sina studier. Skolan strävar också mot att stödja elevernas lärmiljö med syfte att öka måluppfyllelsen för alla elever. Alla elever i Malmö stads skolor ska använda all IT-utrustning på ett ansvarsfullt sätt och följa gällande lagstiftning, inte bara svensk utan i tillämpliga fall internationell. Detta innefattar även upphovsrätt.

Elevens ansvar
Avtalet ska godkännas av eleven. Genom underskrift av avtalet godkänner eleven att den tar på sig de skyldigheter som framgår av avtalet. Genom underskrift medger eleven att den har förstått att brott mot gällande lagstiftning är grund för att detta avtal kan hävas och att datorn måste återlämnas, samt att skolan, i egenskap av ägare till utrustningen, har rätt att kontrollera innehåll på datorn, samt de personliga konton som eleven ges tillgång till; detta innefattar, men är inte begränsat till, e-post och andra webbaserade tjänster skolan tillhandahåller.

Internet gör det möjligt att kontakta, kommunicera och byta information med individer, organisationer och företag över hela världen. I dessa kontakter är eleven skolans representant genom att använda dator och Internet-uppkoppling tillhandahållen av skolan. 

Datorn ska betraktas som stöldbegärlig. Om datorn stjäls eller förkommer på annat sätt skall eleven göra en polisanmälan. I polisanmälan måste datorns serienummer framgå, samt hur förlusten har hänt. En kopia av polisanmälan lämnas till skolan. Datorn är inte försäkrad via skolan. I det fall datorn skadas, blir stulen eller på annat sätt förkommer, blir eleven ersättningsskyldig till skolan för datorns fulla anskaffningsvärde.

Utrustning
Avtalet gäller följande: dator, tillhörande strömsladd/laddare

Låneperiod
Lånet gäller under den tid eleven är studerar på skolan. När utbildningen avslutas eller om eleven avbryter eller lämnar utbildningen tidigare än planerat ska utrustningen omedelbart återlämnas. Skolan meddelar datum för återlämning i samband med avslutning av studierna. Avtalet är bindande under hela låneperioden, om inte uppsägning sker. Eleven får inte överlåta eller pantsätta utrustningen enligt detta avtal. Skolan har rätt att när som helst säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

Allmänna villkor
Då eleven tagit emot utrustningen bär eleven ansvaret för att utrustningen inte skadas, förstörs, försämras eller förloras. Eleven tar på sig att använda datorn föreskrivet sätt och förvara den säkert, i enlighet med punkterna nedan.

Datorn är ett verktyg som är avsett för skolarbete. Datorn ska alltid finnas med i skolan och vara funktionsduglig/laddad så att den är användbar på lektionerna.

Eleven ansvarar själv för att ta säkerhetskopiering på lämpligt sätt av material som kräver detta.

Vid återlämnande av utrustningen skall denna vara i funktionsdugligt skick och utan kosmetiska defekter.

Vätska får ej förvaras eller förtäras i datorns närhet så att vätskeskada skulle kunna uppstå.

Äganderätt
Skolan förfogar över utrustningen genom ett leasingavtal eller ett köpeavtal. Eleven äger inte rätt att sälja, pantsätta eller låna ut utrustningen till tredje part.

Om avtalet inte följs
Eleven accepterar och förbinder sig genom detta avtal att följa de regler och föreskrifter som finns kring utrustningen. Om dessa villkor inte följs har skolan rätt att häva avtalet med omedelbar verkan varvid eleven förlorar rätten att disponera en dator.