Ordningsregler

Som elev vid Universitetsholmens komvux förväntar vi oss att du alltid respekterar alla människors lika värde och att skolmiljön kännetecknas av hänsyn, respekt och ansvar, vilket är en förutsättning för god trivsel och framgångsrika studier.

 

1. Du tar ansvar och deltar aktivt i ditt lärande

 

2. Tider som är överenskomna ska hållas och alla ska ha med sig relevant skolmaterial. Läraren kan stänga ute försenade elever de första femton minuterna  av varje lektion för att genomgångar och andra lektionsinledningar inte ska störas.

 

3. Mobiltelefoner, bärbara datorer och annan digital utrustning får endast användas i undervisningen om läraren gett klartecken till detta. Mobiltelefoner skall vara ljudlösa och undanstoppade under lektionstid.

 

4. Det är inte tillåtet att äta i undervisningslokaler. Endast vatten i förslutningsbar flaska är tillåten dryck.

 

5. Du är skyldig att följa de speciella regler och säkerhetsföreskrifter som gäller i vissa kurser, salar och verkstäder.

6. Skolbiblioteket är ett arbetsrum där en lugn studiemiljö ska råda.

7. Håll rent och snyggt i hela skolan, för din och andras trivsel. Klotter eller annan skada på skolans byggnader, inredning eller material får inte förekomma. Elev som vållar skada kan bli ersättningsskyldig och kan polisanmälas.

8. Rökning, inkl e- cigaretter, är förbjudet på skolans område likaså alkohol och andra droger. Kniv- och vapenförbud råder.

9. Vid fusk betraktas inlämnat prov och arbetsuppgifter som ogiltiga. Detta kan resultera i avstängning och påverka resultatet på hela kursen.

10. Lärare och elever kan givetvis komma överens om ytterligare ordningsregler som ska gälla just för deras klass/undervisningsgrupp.

 

Reglerna är fastställda i samråd mellan skolans elever och personal.

 

Om du bryter mot skolans ordningsregler

Beroende på vilka ordningsregler du bryter mot vidtar skolan åtgärder enligt följande alternativ:

 

Agerar enligt skolans handlingsplaner vid:

      Misstanke om eller medgivande till drogmissbruk

      Plan mot diskriminering och kränkande behandling

      Fusk

      Trygg och säker skola

 

Agerar enligt skollagen 2010:800, 5 kap.

 

Vid lagbrott

•        Polisanmälan